طالع بینی ازدواج ماهها با هم

پیوند زناشویی فروردین با سایر ماهها
فروردین با فروردین : ( خوب ) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهیبه صفات مثبت یکدیگر
فروردین با اردیبهشت: (متوسط) خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان میباشد
فروردین با خرداد : (بد ) پر جنب و جوش بی قرارتنوع طلب و سرکش
فروردین با تیر : ( متوسط ) برون گرا ایده آلیستامکان مشکل وجود دارد
فروردین با مرداد : (خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجوددارد
فروردین با شهریور : ( بد ) یکی پاک سرشت و انساندوست دیگری جسور و جاه طلب
فروردین با مهر : ( بسیار خوب ) افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن ومرد
فروردین با آبان : ( بد ) آزادیخواه سلطه گرخواهان تنهایی و درون گرا
فروردین با آذر : ( عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشاناست
فروردین با دی : (بد ) تفاهم چندانی با هم ندارندمرموز و محافظه کار می باشند
فروردین با بهمن : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر راندارند
فروردین با اسفند : ( متوسط ) با مشکل مواجه استممکن است پیوند خوبی باشد

پیوند زناشویی اردیبهشت با سایر ماهها
اردیبهشت با فروردین : (متوسط ) ممکن است مشکل داشته
باشند قابل حل شدن است
اردیبهشت با اردیبهشت : ( متوسط ) نسبتا خودرای و لجباز هستند ممکن است مشکل پیشبیاید
اردیبهشت با خرداد : ( متوسط ) تیزهوش کنجکاو وچندان با هم سازگار نیستند
اردیبهشت با تیر : ( بسیارخوب ) خانواده دوست خونگرم پیوندی محکم واستوار
اردیبهشت با مرداد : ( بسیار خوب ) عاشق پیشه باصداقت وفادار پیوندی مملو از آرامش
اردیبهشت با شهریور : ( خوب ) جوانمرد باسخاوت مددکار و بدونمشکل
اردیبهشت با مهر : ( متوسط ) اهل اعتدال معاشرتیخونسرد و کمی حسادت
اردیبهشت با آبان : ( خوب ) آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار وناسازگار
اردیبهشت با آذر : ( متوسط ) جسور بی پروا نیازمندبا آزادی و بدون تفاهم
اردیبهشت با دی : ( بسیارخوب ) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم وپابرجا
اردیبهشت با بهمن : ( بد ) کنجکاو آزادیخواه وآرمانگرا و ایده متفاوت از یکدیگر
اردیبهشت با اسفند : ( خوب ) اشخاصی تودار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند

پیوند زناشویی خرداد با

/ 1 نظر / 12 بازدید
الناز

اصلا درست نبود ولی ممنون