چند نکته شیرین در مورد ازدواج

ازدواج کردن وازدواج نکردن ، هر دو موجب پشیمانی است. (سقراط)
با ازدواج مرد روی گذشتهاش خط می کشد و زن روی آیندهاش.(سینکالویس)
اگر کسی در انتخاب همسرش دقت نکند، 2 نفر رابد بخت کرده است.(حجازی)
پیش از ازدواج چشم هایتانرا باز کنید و بعد از ازدواج آنها راببندید.(فرانکلین)

ازدواج همیشه به عشقپایان داده است.(ناپلئون)
با زنی ازدواج کنید کهاگر "مرد" بود بهترین دوست شما می شد. (پرلباک)

/ 0 نظر / 18 بازدید