چه کسی را برای ازدواج انتخاب کنم؟

نویسنده: مارگات پل

مترجم
: کیانوش نجمی‌نژاد

افرادی که قصد ازدواج دارند، برای این کارخود معمولاً یکی از دلایل زیر را می‌آورند:
1- هدف از ازدواج رابدست آوردن عشق و محبت، ارزشمندی و احساس امنیت و آرامشمی‌دانند.
2- هدف از ازدواج راعشق ورزیدن متقابل و رشد عاطفی و معنوی می‌دانند.
افرادی که احساس تنهایی و ناامنی می‌کنند، احتمالاً به دنبال فردیهستند که خلاء درونی آنها را پر کند و عشق و محبتی را که در جستجویش هستند،به آنها عرضه کند. چنین افرادی، کسانی را می‌خواهند که بتوانند صنعت‌های آنهارا برطرف کرده و احساس ارزشمندی و شایستگی را در درون آنها، به وجود آورند. اما مشکل اینجاست که هیچ کس نمی‌تواند، برای دیگری چنین کاری انجام دهد بلکهباید خودمان، برای خود کاری انجام دهیم. همیشه ما مجذوب افرادی می‌شویم که ازلحاظ ضعف‌ها، مشکلات، نقاط ضعف، سلامت و... هم سطح ما باشند و ویژگی‌هایمشترکی با ما داشته باشند، بنابراین فردی که به دنبال بدست آوردن عشق و محبتاز دیگری است جذب فردی می‌شود که او نیز در پی بدست آوردن عشق و محبت است. هردو طرف امیدوارند که طرف مقابل بتواند فلاء ها و نیازهای وی را برطرف سازد،اما از این امر غافلند که هردو احساس خلاء و نیاز می‌کنند و واقعاً چیزی برایارائه به یکدیگر ندارند. در نتیجه اگر هدف از ازدواج به گرفتن عشق و محبتباشد و نه یک عشق دو طرفه (یعنی هم دادن و هم گرفتن) هیچ یک از دو طرف رابطه،مناسب و شایستة یکدیگر نیستند. هیچ فکر کرده‌اید که چرا به جای اینکه بپرسیم «فرد مناسب و شایسته برای من چه کسی است؟» نمی‌پرسیم «آیا من فرد شایسته ومناسبی هستم» و یا نمی‌پرسیم که «آیا من فردی هستم که ازدواج را برای یک عشقدو طرفه می‌خواهم یا اینکه فردی ناتوان و نیازمندم که می‌خواهم از طریقازدواج عشق و محبت و ارزشمندی کسب کنم؟».
علت اصلی متلاشی شدن روابط بین دو نفر، یأسو ناامیدی نسبت به برآورده شدن انتظارات از طرف مقابل است. اما باید دانست کهتا زمانی افراد نتوانند خود را دوست بدارند، به خود احترام بگذارند و احساسامنیت و آرامش درونی را برای خود به وجود آورند، قطعاً نمی‌توانند چنین کاریرا برای فرد دیگر انجام دهند و چنین انتظاری را برای وی برآوردهسازند.
زمانی که هدفشما از برقراری ارتباط، عشق ورزیدن متقابل و درس گرفتن از زندگی باشد، پیداکردن شخص مناسب و شاید بسیار آسان و راحت خواهد بود.
افرادی که می‌خواهند درمورد خودشان چیزهایبیشتری یاد بگیرند، از لحاظ عاطفی و معنوی رشد کنند و خود مستقل برآوردهساختن نیازهای امنیت، آرامش، ارزشمندی و محبوبیت خود باشند، هرگز مجذوب افرادبسته، سلطه‌گر و نیازمند دریافت عشق از سوی دیگران، نخواهند شد. توجه داشتهباشید که پیدا کردن فرد مناسب و شایسته یک شبه صورت نمی‌گیرد بلکه ماهها وقتلازم است تا بفهمید که آیا فرد حامی مناسب شما است یا نه. زمانی واقعاً بهکیستی و ماهیت شخص مقابل پی می‌برید که با او دچار تعارض و تضاد شوید وببینید که این فرد در تعارض ها چه عملی انجام می دهد. برخی از افراد در ظاهرخود را باز و دوست داشتنی جلوه می دهند اما همین که تعارضی پیش می‌آید،عصبانی می‌شوند کناره گیری می‌کنند و به مخالفت و مقاومت می‌پردازند. اینافراد به جای اینکه تعارض موجود را بررسی کرده و از آن در مورد خود و طرفمقابل درس بگیرند، به نحوی سعی می‌کنند تا سر و ته قضیه را به هم آورند. پسباید در مورد هر فردی که می‌خواهید با او رابطه برقرار کنید باید ببینید که

/ 0 نظر / 20 بازدید