نکات مهم در مورد خواستگاری و بله برون

خواستگاری معمولا بامراسم خاصی همراه است که پسر بهمراه خانواده و بزرگان خود برای دیدن وپسندیدن و صحبتهای جانبی به خانه دختر میرود معمولا صحبتها ی مهم در موردمهریه هم ممکن است مطرح شود .
ویا در مراسمی به اسم بله برون این صحبتها انجاممیشود .
نکات مهمیکه باید مورد توجه دوستان باشد این است که رفتار و اتفاقات این روزهایی کهطبیعتا هنوز چیزی رسمی نشده از نظر قانونی و اتفاقاتی که بعدا ممکن است بیفتدخیلی مهم است .
درمورد شناخت و تحقیق لازم است در بحثهای مبسوط بعدا صحبت شود ولی در مورد رسومو قراردادها در اینجا چیزهایی مینویسم .
در مورد تعیین مهریه باید دقت شود و مرد که میخواهدمهریه تعیین شده را بپذیرد قبل از حضور در مراسم قصد و منطق خود را در موردپرداخت مهریه مشخص کند .
میخواهد مهریه کم یا زیاد باشد ، میخواهد یکجا یا بصورت اقساط بپردازدو یا نه اصلا قصد دادن ندارد .بنابر این با اراده مشخص و محکم در این راه پابگذارید .
به ایننکته توجه کنید که صحبتهای خانواده دختر مبنی بر اینکه قصد دادن و گرفتن نیستهیچ وجهه قانونی ندارد و در صورت ثبت ارزش قانونی پیدا میکند .
در صورت تصمیم وتوافق در مورد مهریه میتوان در برگه توافقنامه ثبت کرد و نوشت بر سر مهریه بهمیزان فلان اندازه توافق شد که بصورت عندالمطالبه یا بصورت عند الاستطاعه ویا بصورت اقساط و یا هر چیز دیگری که توافق شد پرداخت شود .
بدیهیست اگر توافقبر سر شرایط خاصی صورت گرفت حتماً باید آن شرایط در سند عقد منعکس شود وگرنهاعتبار سند از توافقات قبل از عقد بیشتر میباشد .
در صورتی کهخانواده دختر مهریه بالا پیشنهاد میکنند و عنوان میشود کی داده کی گرفته فقطلازم است در توافقنامه و سند عقد عنوان شود مهریه عند الاستطاعه یعنی در صورتتمکن و دارایی مرد قابل در یافت می باشد و بخاطر نداشتن پول مرد درگیر زندانو درگیریهای زیاد دیگر نشود و بر سر حق حبس زن دچار گرفتاری و مصیبت نشود .مورد دیگر این است که توافقاتی در مورد مراسم و خرجهایی که بعهده داماد استباید ثبت شود چون همین موارد میتواند باعث ایجاد مشکلات فراوان و درگیری شودوقتی توافق شود زمان عقد و یا عروسی چه زمانیست و مرد ملزم است چه خرجهایی رابر عهده بگیرد امکان بروز مشکلات بعدی کمتر میشود .که این توافقنامه باید بهامضای پسر و دختر و اعضای حاضر از خانواده های آنها برسد .
درمورد آشنایی قبلاز عقد و زندگی مشترک پیشنهاد میکنم سه تا شش ماه بدون عقد بوسیله راهکارهایشرعی مختلف رفت و آمد و آشنایی لازم صورت پذیرد .
درمورد امضایسیاهه جهیزیه زن باید دقت شود این جهیزیه تا آخر عمر زن بعنوان امانت در نزدمرد نگهداری میشود و در صورتی که در خانه مشترک برای آن اتفاقی بیفتد مردملزم به تهیه و پرداخت آن به زن میباشد بنابر این جهیزیه زن شاید موقع صلح وصفا کمک حال زندگی مشترک باشد ولی در صورت ایجاد مشکل مرد علاوه برحقوق دیگرزن مجبور به بازگرداندن عین جهیزیه یا پرداخت قیمت آن میباشد .
پس موقع امضاء آنباید دقت داشته باشید که موارد مذکور در جهیزیه دختر وجود دارد
اصلاً بنظر من جنسی کهمرد برای زندگی خود تهیه میکند از جهت تامین آرامش زندگی موثر تر خواهد بودتا گرفتن جهیزیه و چنانچه میدانید طبق قانون زن ملزم به آوردن امکانات بهخانه شوهر نیست و مرد ملزم است طبق ماده 1107 قانون مدنی((ماده 1۱07- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ،البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادتیا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . ))لوازمو مایحتاج زندگی را برای زندگی مشترک فراهم کند و این موارد قسمتی از نفقه زنمی باشد .

/ 0 نظر / 155 بازدید