نکته ای که پیش از ازدواج باید بدانید

 

ازدواج یک نـهاد فـوقالـعـاده اســت، امـا آیا کسی دوست
دارد کـه در یـک نـهـاد قــرار بگیرد؟" ازدواج یکی از مـهمترین
تصمیماتی است که شما در زندگی خـود می گیرید. منو
هـمسرم 28 سـال پیش با هـم ازدواج کـردیــم. در آن زمان
خیلی ازچیزهایی را که الآن می دانیم را نمی دانستیم و
مـطمئن هسـتم کـه تـعدادزیـادی از افراد نیز هستند که از
همان موارد مشابه اطلاع کافی ندارند. خداوند به من کمک کرد تا بتوانم 12 نمونه از بینش هایی را که قبل از ازدواجطرفین رابطه باید نسبت به آن آگاهی داشته باشند را در این قسمت برای شماتشریح می کنم.
1- ازدواج از سوی خدا برنامه ریزی و طراحی می شود. به همین دلیل در این امر خیرباید به دنبال رهنمود های خداوند باشیم. اغلب اوقات ما کاری را انجام می دهیمکه دیده ایم دیگران انجام می دهند. افراد مختلف ایده های متفاوتی نسبت بهازدواج دارند، اما نمی توانیم نظر همه افراد را در مورد ازدواج بدانیم و درعین حال باید به خاطر داشته باشیم که چیزی که در مورد یک زندگی مشترک کار میکند، ممکن است در مورد سایر زندگی های مشترک درست از آب در نیاید. بنابراینبه حرف چه کسی باید گوش کنید؟ خوشحالم که این سؤال برای شما پیش آمد. بهعقیده من باید مطالعه خود را زیاد کرده و در برخی مواقع به کتب مذهبی نیزمراجعه کنید. از جمله کتاب های مفید در این زمینه می توان به موارد زیر اشارهکرد: "پیش از اینکه بله بگویید" نویسنده نورمن رایت، "خیلی زود، خیلی صمیمی" نویسنده جیم تالی.
2- به نظر من بهتر است پیش از ازدواج چند جلسه مشاوره خانوادگی را طی کنید. مراکز مشاوره ای وجود دارند که می توانند به شما کمک کنند تا در وهله اولخودتان را بهتر بشناسید و سپس ببینید چه کسی می تواند شریک مناسبی برای زندگیبا شما باشد. سوابق خانوادگی، خصوصیات اخلاقی، و سایر جنبه های زندگی توسطمشاور تحلیل و بررسی می شود. یک سری سؤال های از پیش تعیین شده در داخل یکپرسشنامه تهیه و تدوین شده اند و پر کردن آن می تواند کار جالب و سرگرم کنندهای باشد.
3- زمانی کهتازه وارد زندگی زناشویی می شوید، شور و هیجان بسیار زیادی از قبل از عروسیتا ماه عسل وجود دارد. به مرور زمان همه شور و هیجان ها آرام می گیرد و شماآهنگ زندگی جدید خود را احساس می کنید. در این زمان ناگهان نگاهی به شریکزندگی خود می اندازید و از خودتان سؤال می پرسید که: "چرا من اینکار راکردم؟" برخی از افراد به این مرحله که می رسند قدری می ترسند و احساس می کنندکه کار اشتباهی انجام داده اند. باور کنید که این مسئله یک امر کاملاً عادیاست. اولین دعوای شما شکل می گیرد و بر سر این مطلب که کاغذ توالت باید ازکدام سمت قرار بگیرد، با هم جر و بحث می کنید. به مرور زمان یاد می گیرید کهباید مصالحه و سازش بیشتری با هم داشته باشید. به هر حال در همه مراحل زندگیانسان ها با شک و تردید های مختلفی روبرو می شوند. آگاهی از این مطلب میتواند شما را آرام کند. شما یک فرد کاملاً نرمال هستید.
4- برای تفریح وقتبگذارید. یک زندگی موفق نیازمند کار و تلاش است. اما شما باید برای تفریح نیزوقت بگذارید. یاد گرفتن طریقه زندگی با یک فرد جدید در یک رابطه دو جانبهصمیمی، نیازمند تلاش هر دو نفر است. باید یاد بگیرید چگونه می توانید با همارتباط برقرار کرده و یکدیگر را درک کنید، در سمینارهای مربوط به ازدواج، وزندگی مشترک شرکت کنید، هم فال است و هم تماشا. تفریح و خوشحالی را تبدیل بهخاطره ای نامحسوس از زمان مجردی نکنید. با هم خاطرات جدید را خلق کنید. به همتوجه کنید و از بودن با هم لذت ببرید.
5- این روزها به دلیل وجود فشارهای اجتماعی واعتقادات غیر مذهبی تاکید چندانی به عدم برقراری رابطه جنسی پیش از ازدواجنمی شود. عدم رابطه جنسی پیش از ازدواج تبیین کننده بنیان اعتماد طرفین نسبتبه یکدیگر است. بسیاری از افراد هستند که به دلیل عدم اطمینان به یکدیگر ساعتهای طولانی در پی تعقیب هم هستند، یکدیگر را متهم به خیانت می کنند و هیچارزشی برای هم قائل نمی شوند. شاید قدری بی معنی باشد، اما به هر حال اینچنیناست. ما به بسیاری از زوج هایی که به هم در مورد مسائل جنسی بدبین هستندپیشنهاد می کنیم که ازدواج نکنند. منظور از عدم برقراری رابطه جنسی کلیهرفتارهای جنسی است و فقط به نزدیکی محدود نمی شود. به عنوان مثال اورال سکس ویا حتی معاشقه نیز می تواند به عنوان نوعی رابطه جنسی در نظر گرفته شود. خداوند تعیین کرده که رضایت جنسی فقط باید در زندگی مشترک وجود داشته باشد. زمانیکه با هم نامزد می کنید به هیچ وجه دلیلی وجود ندارد که رابطه جنسیبرقرار کنید. طبق روایات، بستر مکان مقدسی است و خداوند خود سزای افراد هرزهرا می دهد. سکس نوعی ورزش نیست که هر زمان که اراده کردید آنرا انجام دهیدبلکه یکی شدن فیزیکی، عشقی، و روحی است. سکس مسئله ای است که ازدواج راازدواجمی کند. شما با شریک زندگی خود یکی میشوید. همه ما نزد خداوندجایگاه ویژه ای داریم و او می خواهد ما از هر گونه گناه، شرمساری، بیماری،حقارت و ناپاکی به دور باشیم. او هم دوست دارد که ما صمیمانه ترین رابطه محبتآمیز را تجربه کنیم. اگر شما و نامزدتان در حال حاضر نمی توانید شهوت خود راکنترل کنید چه تضمینی وجود دارد که پس از ازدواج بتوانید این کار را انجامدهید؟
باید بدانید کهارزش های شریک زندگیتان چه چیزهایی هستند. همچنین باید از ارزش های فردی خودنیز آگاهی داشته باشید. چه چیزی برایتان اهمیت دارد؟ آیا ارزش های شما دو نفربا هم سازگار هستند. در طول مدتی که صرف قرارهای ملاقات می کنید، باید درمورد یک چنین مسائلی با هم صحبت کنید. آیا بچه می خواهید؟ اگرجوابتان مثبتاست، چند تا؟ عقاید مذهبی یکسانی دارید؟ آیا از نظر مذهبی عقاید یکسانیدارید؟ این مقوله از اهمیت خاصی برخوردار می باشد, شاید وقتی که فقط با همقرار ملاقات می گذارید و حتی در ابتدای زندگی مشترک درگیری های چندانی درمورد مسائل دینی با هم پیدا نکنید، اما زمانیکه پای بچه ها به زندگی مشترکباز میشود، معمولاً مسائل مذهبی اهمیت بیشتری پیدا می کنند، چراکه هر یک ازوالدین تصمیم می گیرد به فرزندش اعتقادات و ارزش های مذهبی شخصی خود را منتقلکند

/ 0 نظر / 18 بازدید