ازدواج=ریسک(اگر)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

درستهمانطور که نشانه هایی برای آماده بودن شخص برای ازدواجوجود دارند، نشانههایی هم هستند که میگویند: زمان ازدواج نرسیده است. بسیاری از افراد میتوانندبا نگاهی به گذشته بگویند که چرا در آن زمان آماده ازدواج نبوده اند و اینکهاین آماده نبودن چگونه به جدایی آنها منجر شده است.

بررسی انگیزه هایازدواج، قبل از آغاز زندگی مشترک کمک میکند تا اشتباه نکنید. در اینجا به چندانگیزه نادرست برای ازدواج اشاره شده است و پرهیز از ازدواجی که به دنبالچنین عواملی صورت بگیرد، شاید کار عاقلانه ای باشد. در هر مورد به راه حلهایینیز اشاره کرده ایم که شاید راه گشا باشند.

اگر به هر حالراضی به ازدواج در این شرایط هستید، لااقل میدانید که به چه ریسکی دست زدهاید و با چشم بازتری وارد زندگی مشترک خواهید شد.

 

a ) برای فرار ازیک خانواده فقیر، آشفته یا شوربخت. به جای ازدواج به تحصیل در جایی دور ازخانه و یا کار کردن در شهر دیگر بپردازید. بر روی ساختن یک شخصیت مستقل و باروانی سالم متمرکز شوید تا بتوانید یک زندگی سالم و سعادتمند داشته باشید. هرچه خانواده شما ناهنجارتر باشد، شما به کوشش بیشتری نیاز دارید تا اشتباهوالدین خود را تکرار نکنید.

 

b ) هنگامی کهبسیار جوان و ناپخته هستید. از دوران نوجوانی خود لذت ببرید و تا زمانی که بهبلوغ فکری لازم نرسیده اید و سنتان بالاتر نرفته است، به ازدواج نیندیشید.

 

c ) هنگامی که درمعاشرت با جنس مخالف بی تجربه هستید. معاشرتهای ساده و دوستانه با جنس مخالفبه شما کمک میکند تا تیپهای مختلفی از افراد را بشناسید و به نیازها و خواستههای خود از شریک زندگی بیشتر پی ببرید و افراد سازگار با خود را از افرادناسالم و ناسازگار تشخیص دهید.

 

d ) هنگامی کهتازه فارغ التحصیل شده اید، هرگز خودکفا نبوده ایدو به عنوان یک آدم مجرد رویپای خود نایستاده اید، هیچ شغل یا درآمد مشخصی ندارید، از تنها ماندن میترسیدو دوستانتان دارند به سراغ زندگی خود میروند. به جای اینکار، تحصیلات و تخصصخود را کامل کنید. حرفه ای را انتخاب کنید که قابلیتهای متعددی داشته وبتواند شما و خانواده تان را برای همه عمر حمایت کند. به عنوان یک فرد مجرد (حتا در خانه والدین) بیاموزید که مسئولیت زندگی خود را بر عهده بگیرید، صورتحسابها را پرداخت کنید، پس انداز کنید و زندگی متعادلی داشته باشید. بیاموزیدکه بدون احساس بی کسی، تنها بمانید و در عالم تجرد شاد باشید.

 

e ) اگر قصددارید حسادت کسی را برانگیزید. خود را درگیر چنین ازدواجی نکنید! به جای آنبه مطالعه کتابهای روانشناسی و یا مشورت با روانکاو بپردازید و تا از نظراحساسی به بلوغ برسید. تا زمانی که به بلوغ فکری نرسیده اید با هیچ کس ازدواجنکنید. شما باید رفتارهای بزرگسالان را فرا بگیرید و بتوانید با مهارت ازصدمه دیدن خود جلوگیری کنید.از طریق مشاوره یا شرکت در کلاسهای مربوطه،بیاموزید که به جای رفتارهای شدید و خصمانه، مشکلات را به طور دوستانه و باگفتگو حل کنید.
f ) ازدواج برای به دست آوردن عزت نفس. با مشاوره و مطالعهروانشناسی، با افکار مثبت، عزت نفس خود را افزایش دهید. تا زمانی که ازخودتان مطمئن نشده و با خود روراست و راحت نیستید، ازدواج نکنید. در آن زمانهم کسی را انتخاب کنید که با شما سازگار باشد و شما از روی کمبود عاطفی بهدنبالش نرفته باشید.
g ) چون همه ازدواج کرده اند...با مطالعه و مشاوره به بلوغ بیشتریدست یابید و تا زمانی که شخص مناسب و مورد علاقه خود را پیدا نکرده ایدازدواج نکنید.

 

h ) ازدواج با

/ 0 نظر / 13 بازدید