چگونه پیشنهاد ازدواج بدهیم ؟

پیشنهاد ازدواج دادن بی شک یکی از مهمترین و بزرگترین گامهاییمیباشد که تا به حال برداشته اید یا اینکه در آینده خواهید برداشت. شماخواهان آن هـستـید که در آن لحظه همه چیز عالی و بـه بـهتـریـن نحو پیش رود واز همه مهمتر که میخواهید پاسخ وی (شخص مورد علاقه تان) مثبت بـاشـد! شما کهدر صدد یک پیشنهاد ازدواج موفق هستید بد نیست ایـن نکـات را هــنگام انجاماین تصمیم مد نظر قرار دهید تا شانس موفقیت شما افزایش یابد :

1- مطمئن گردید که فرد مناسبی را برگزیده اید:واضح استنه! امــا حـقـیقت امر آن است که ازدواج چیزی نیست که بخواهید بـخاطـرانــگیــزه هــای آنــی وارد آن گردید. ممکن است شما دیوانه وار همدیگر رادوست داشته باشید اما اگر هــمسرتان خواهان فرزند باشد اما شما نه، ازدواجشما قطعا زیاد دوام نخواهد آورد و یا آنکه ارزشهای شما با ارزشهای همسرتانمتفاوت باشد. اگر در مورد فردی که میخواهید با وی ازدواج کنید تردید دارید،بهتر است بیشتر درباره آن بیاندیشید.

2- مطمئن شوید هر دویشما آمادگی دارید:پیـش از آنـکه پیـشنهاد ازدواج دهید درباره آن کهدر زندگی بدنبال چه اهدافی میباشید، حتــی اهداف 50 سال آینده خود با یکدیگرصحبت کنید. هر چه بیشتر بــا یـکدیگر در مــورد آن چـه بــرای شـما حائزاهمیت میباشد گفتگو کنید بیشتر متوجه آن میگردید که آیا با یکدیگر تفاهم وسازگــاری داریـد یــا خیر. همچنین باید از لحاظ مالی آمادگی داشته باشید. اگر شما قادر نیستــیـد کــه مخارج خود را تامین کنید، بهتر است نامزدی خودرا به تعویق بیاندازید.

3- از پدر و مادر وی اجازه بگیریـد: شـما ابـتـدا باید بدانید که آیا اگر پـیش از ازدواج با پدر و مادر ویمشورت کرده و اجازه بخواهید، آنها را خوشنود میسازد یا خیر. ایـن نـکتهشـایـد عـجیـب بـــنظر آید اما شما که نمی خـواهید پـدر زن و مادر همسرآیـنـده خود را برنجانید؟ این عمل برای آنکه دلشان را بدست بیاورید بسیارموثر خواهد بود.

4- بطریقی پیشنهاد بدهید که خوشایندوی باشد:به پیـشنهاد ازدواج هـمچون یک هدیه به بانوی زندگی خودبنگرید. آن را بـطریقـی طـرح ریزی کنید که باب میل و سلیقه وی بوده و مطابقبا شخصیتش باشد. آیا وی رومـانتـیـک اسـت و یـا اهـل تـفریح و شوخ طبعی؟ آیامیل دارد بطور محرمانه از وی خواستـگـاری کنـیـد و یا روی دیــوار درخـواستخود را بنویسید؟

5- در باره هدیه دادن به وی تصمیمبگیرید:بـرای دختـرهـا و زنـان هیچ چیز مبهوت کننده تر از یک هدیهغیر منتظره و غافلگیر کننده حلقه برلیان نمی بـاشد. امـا اگـر تـوان مالی شمااجازه این کار را به شما نمیدهد، برای یک حلقه مناسب بودجه شما کفایت میکند. اما حتما پیش از آنکه حلقه را خریداری کنید از نوع سلیـقه وی اطلاع یابـید. ایـن کار را میتوانید با سوال کردن از دوستان و یا خانواده وی و یـا مشـاهـدهنوع جواهرآلاتی که وی استفاده می کند انجام دهید. اما بسیاری از دخترانتـمایـل دارند هنگام انتخاب حلقه خودشان حضور داشته باشند. بهرحال باید بهخواسته های وی احترام بگذارید.

6- مطمئن گردید پاسخ ویمثبت میباشد:هنگامیکه پیشنهاد ازدواج میدهید، بـاید مطمئن باشید کهپاسخ وی "بله" خواهد بود. شما میباست از قبـل در مــورد ازدواج بـه انــدازهکافی صحبت کرده و کــامـــلا از آن چه طرف مقابل از یک شریک زندگی بلند مدتانتظار دارد، آگاهی یافته باشید. درست است که میخواهید پیشنهاد ازدواج شــمابرای او سورپریز باشد اما نباید بی مقدمه دست به این کاربزنید.

 افراد زیادی را از قصد و تصمیمخود آگاه نسازید:شـما مـمکن اسـت وسوسه شوید که قصد خود را با دوستانو خانواده خود در میان بگذارید. امـا عـاقلانه تر آن است که این خبر را تنهابا یکی دو تا ازدوستان و یا نزدیکان صمیـمــی خود در میان گذاشته و به آنها

/ 0 نظر / 19 بازدید