موج تنهایی به آغوشم عجب می کشد

آرزوهایم همه با هم به شب می کشد

گرچه محرومی ز وصلش ای شکسته دلم

شوق مرگم بین که این سانم عجب می کشد