هه هه اخه یکی نیست به این اشنایه ما بگه به شلوار که کش نمی بندن.

کش مال ش......ته.