ازدواج کردن وازدواج نکردن ، هر دو موجب پشیمانی است. (سقراط)
با ازدواج مرد روی گذشته اش خط می کشد و زن روی آینده اش.(سینکالویس)
اگر کسی در انتخاب همسرش دقت نکند، 2 نفر را بد بخت کرده است.(حجازی)
پیش از ازدواج چشم هایتان را باز کنید و بعد از ازدواج آنها را ببندید.(فرانکلین)

ازدواج همیشه به عشق پایان داده است.(ناپلئون)
با زنی ازدواج کنید که اگر "مرد" بود بهترین دوست شما می شد. (پرل باک)